προφίλ

τι κάνουμε

  • Δημιουργούμε χωρο-ευαίσθητα παιχνίδια που είναι ειδικά σχεδιασμένα για το χώρο που πρόκειται να παιχτούν.
  • Αυτό περιλαμβάνει ειδική μελέτη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού η οποία για να γίνει απαιτεί
    • επιτόπιες επισκέψεις για να καταγραφούν και να αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες του χώρου
    • συνεργασία με τους φορείς που θέλουν να διοργανώσουν ή να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο παιχνίδι προκειμένου να γίνουν κατανοητοί και να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι τους
    • αναζήτηση και μελέτη του του υλικού που είναι διαθέσιμο για την περιοχή (π.χ. ιστορικές πηγές ή αν πρόκεται για μουσείο υλικό ξεναγήσεων, πληροφορίες για το μουσείο, για τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο παιχνίδι κλπ) και
    • δοκιμές και επίδειξη του παιχνιδιού προκειμένου για την ομαλή ένταξη του παιχνιδιού στο χώρο.